Betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de
behandelovereenkomst tussen de cliënt en de therapeut.

  • Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren worden geannuleerd.
  • Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden bij de cliënt zelf in rekening gebracht.
  • De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn/haar aanvullende verzekering vergoed wordt, krijgt de cliënt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd.
  • Lees uw polisvoorwaarden goed door; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
  • De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van €25 alles exclusief omzetbelasting.